REGULAMIN

Regulamin Coccodrillo ChampionKids Duathlon

I. Organizatorzy

1. PonoKai Sport & Event – organizator

2. Urząd Miasta i Gminy Czempiń- partner strategiczny

Kontakt z organizatorem jest możliwy telefonicznie : 696 032 097, mailowo : biuro@duathlonczempin.pl lub korespondencyjnie: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń.

II. Cel

 1. Upowszechnienie duathlonu wśród dzieci jako wszechstronnej formy ruchu.
 2. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia dzieci wśród mieszkańców Czempinia i okolic.
 3. Promocja Gminy Czempiń
 4. Integracja dzieci niepełnosprawnych , rehabilitacja poprzez sport.

III. Termin i miejsce

 1. Coccodrillo ChampionKids Duathlon odbędzie się w dniu 11.05.2018 (piątek) o godzinie 16:00 (dokładny harmonogram zawodów zostanie umieszczony na stronie www.duathlonczempin.pl)
 2. Start i meta będą mieść się w bliskiej odległości Hali Sportowej „Herkules”, ul. Borówko Stare 6, Czempiń 64-020
 3. Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Hali Sportowej „Herkules” w piątek 11.05.2018, w godzinach 12:00 – 15:30

V. Kategorie wiekowe, dystanse ,pomiar czasu i wyniki

 1. Kategorie wiekowe:
 • Kids 1 (1-2lata)- rocznik 2017-2016
 • Kids 2 (3-4 lat)- roczniki 2015-2014
 • Kids 3 (5-6 lat)- roczniki 2013-2012
 • Kids 4 (7-8 lat)- roczniki 2011-2010
 • Kids 5 (9-10 lata)- roczniki 2008-2009
 • Junior 1(11-12 lat)- roczniki 2007-2006
 • Junior 2(13-14 lat)- roczniki 2004-2005
 • Junior 3(15 lat)- roczniki 2003

 

 1. Coccodrillo ChampionKids Duathlon zostanie rozegrany na dystansach:
 • Kids 1- rower 50m – bieg 50m
 • Kids 2- rower 150m – bieg 100m
 • Kids 3- rower 150m – bieg 100m
 • Kids 4- bieg 200m – rower 1500m – bieg 100m
 • Kids 5- bieg 200m – rower 1500m – bieg 100m
 • Junior 1- bieg 300m – rower 3000m – bieg 300m
 • Junior 2- bieg 300m – rower 3000m – bieg 300m
 • Junior 3- bieg 300m- rower 4500m – bieg 300m

Podane odległości w dystansach są orientacyjne

 1. Zawodnicy kategorii Kids 1 i Kids 2 całe zmagania mogą ukończyć w towarzystwie jednego rodzica lub opiekuna. Etap rowerowy może być pokonany na jakimkolwiek urządzeniu kołowym (rowerek, rowerek biegowy, kosiarka, samochód lub inna zabawka).
 2. Zawodnikom kategorii Kids 3 może towarzyszyć tylko jeden rodzic lub opiekun ale tylko na starcie natomiast cały dystans dzieci pokonują same.
 3. Zawodnicy Kategorii Kids 4 i 5 oraz Junior 1, 2, 3 cały dystans pokonują same.
 4. Zawodnicy Kategorii Kids 4 i 5 oraz Junior 1, 2, 3 etapy biegowe pokonują bez kasku!

Rower i kask pozostawiamy w strefie zmian i zakładamy po pierwszym etapie biegowym i zdejmujemy po etapie rowerowym !

 1. Podczas etapu kolarskiego obowiązkowym jest posiadanie zapiętego na głowie kasku rowerowego. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową
 3. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Organizatora w ciągu 3 dni od zakończenia imprezy po zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
 4. Wstępne wyniki dostępne będą w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

VI. Klasyfikacje i nagrody :

 1. Klasyfikacje wiekowe

• Kids 1 (1-2lata)- rocznik 2017-2016 wszyscy są zwycięzcami

• Kids 2 (3-4 lat)- roczniki 2015-2014 wszyscy są zwycięzcami

• Kids 3 (5-6 lat)- roczniki 2013-2012 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

• Kids 4 (7-8 lat)- roczniki 2011-2010 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

• Kids 5 (9-10 lata)- roczniki 2008-2009 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

• Junior 1(11-12 lat)- roczniki 2007-2006 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

• Junior 2(13-14 lat)- roczniki 2004-2005 miejsca I-III Dziewczynki i Chłopcy

• Junior 3(15 lat)- rocznik 2003

 1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w kategorii od Kids 3 otrzymają drobne nagrody rzeczowe. W kategoriach Kids 1,2- wszyscy są zwycięzcami, nie będą nagradzane pierwsze trzy miejsca
 2. Każdy zawodnik, który ukończy Coccodrillo ChampionKids Duathlon otrzyma okolicznościowy medal.
 3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nagrody nie podlegają wymianie

VII. Warunki uczestnictwa

 1. W duathlonie może wziąć udział każde dziecko w wieku od 1 – 15 lat pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna
 2. Limit liczby uczestników to 250 osób – łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów startujących.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w Coccodrillo ChampionKids Duathlon muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 6. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną lub inny dokument celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 7. Rodzic/opiekun prawny dziecka dokonując jego zgłoszenia do zawodów Coccodrillo ChampionKids Duathlon oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na start w rywalizacji sportowej w której dziecko będzie wykonywać intensywny wysiłek fizyczny. Rodzic oświadcza, że wyraża zgodę na start dziecka w zawodach i czyni to na własną odpowiedzialność.
 8. W razie konieczności udzielenia jakiejkolwiek pomocy medycznej podczas trwania zawodów, decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu należy traktować jako ostateczne i niezmienne.
 9. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Coccodrillo ChampionKids Duathlon. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników duathlonu dzieciecego. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

VIII. Zgłoszenia, opłata startowa.

 1. Zgłoszenia do Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą przyjmowanie do dnia 07.05.2018 r jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zawodów poprzez wypełnienie na niej formularza zgłoszeniowego. Po tym terminie zgłoszenie zawodnika będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu imprezy pod warunkiem dostępności miejsc, których liczbę organizator określa na poziomie 250 we wszystkich kategoriach wiekowych.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 3. Prawo startu mają tylko uczestnicy, którzy wypełnili elektroniczny formularz, opłacili wpisowe i zostali umieszczeni na liście startowej.
 4. Od uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon pobiera się opłatę startową w wysokości 10 zł .
 5. W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
 • koszulkę
 • komplet numerów startowych,
 • małe co nie co w strefie finiszera
 • napój
 • medal na mecie
 • opiekę medyczną
 • profesjonalny pomiar czasu
 1. Podczas zapisów istnieje możliwość zakupienia:
 • Kubka z logo imprezy w cenie 19 zł
 • Plecaka z logo imprezy w cenie 39 zł
 1. Podczas zapisów można będzie przekazać dodatkowo, dowolną kwotę na Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorych i Potrzebujących – JASIEK z siedzibą w Czempiniu. Stowarzyszenie to jest założone przez osoby pragnące nieść pomoc dzieciom i dorosłym cierpiącym z powodu choroby, niepełnosprawności lub ubóstwa

Chcemy osobom potrzebującym umożliwić aktywne i godne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez niesienie pomocy im oraz ich rodzinom. Dzięki pracy członków Stowarzyszenia i zaangażowaniu ludzi dobrych serc możemy wspomóc naszych podopiecznych w procesach leczenia i rehabilitacji, integracji ze środowiskiem rówieśniczym, a nawet w spełnianiu niektórych marzeń”-Stowarzyszenie „Jasiek”

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Coccodrillo ChampionKids Duathlon będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Coccodrillo ChampionKids Duathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Coccodrillo ChampionKids Duathlon. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać tych informacji osobom trzecim.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Coccodrillo ChampionKids Duathlon należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem do organizatora w terminie 7 dni na adres: PonoKai Sport & Event, ul. Poznańskie Przedmieście 12a, 64-020 Czempiń lub mailowo: biuro@duathlonczempin.pl.
 2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje dotyczące Coccodrillo ChampionKids Duathlon rozpatrywane będą w terminie 7(siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
 4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Coccodrillo ChampionKids Duathlon będzie ostateczna.

XI. UWAGI KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega prawo do odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów.
 2. Na całej trasie rowerowej obowiązuje zawodników posiadanie założonego kasku rowerowego.
 3. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu i startu pozostałych zawodników.
 4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
 5. Odbiór nagród i dyplomów może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 8. Rodzic/opiekun zgłaszając dziecko do zawodów oświadcza, że stan roweru na którym uczestnik będzie rywalizował jest dobry i z technicznego punktu widzenia nie jest zagrożeniem dla samego startującego jak i pozostałych dzieci.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy.
 11. Wszelkie pytania dotyczące zawodów Coccodrillo ChampionKids Duathlon należy kierować na adres biuro@duathlonczempin.pl
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH ZAWODACH

ChampionMan Duathlon Czempiń